Regulamin sklepu internetowego natura360.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sklep internetowy Natura360.pl, dostępny pod adresem internetowym www.natura360.pl, prowadzony jest przez Fundacja Zdrowie Plus, Dane rejestrowe: ul. Niekłańska 35 lok.1, 03-924 Warszawa., KRS: 0000800601, NIP: 1133002599, REGON: 384205345

§ 2 Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Fundacja Zdrowie Plus, Dane rejestrowe: ul. Niekłańska 35 lok.1, 03-924 Warszawa, KRS: 0000800601, NIP: 1133002599, REGON: 384205345
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.natura360.pl .
 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto - konto Użytkownika/Konsumenta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.
 10. Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Sklepie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Sklep. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Sklepie, w tym akceptację Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Sklepu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.
 11. Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Sklep, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.
 12. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 13. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Fundacja Zdrowie Plus, Dane rejestrowe, ul. Niekłańska 35 lok.1, 03-924 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@natura360.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 292 49 49
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 86 1140 2004 0000 3102 7979 5169

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie www.natura360.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia bez rejestracji Klient zobowiązuje się do jednorazowego podania danych koniecznych do realizacji zakupu, takich jak: Imię, Nazwisko, Dane adresowe do wysyłki, E-mail, Telefon, Dodatkowo w przypadku Firmy: NIP oraz nazwę i adres rejestrowy firmy.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Dane adresowe do wysyłki, E-mail, Telefon, Dodatkowo w przypadku Firmy: NIP oraz nazwę i adres rejestrowy firmy.
 4. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.
 5. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek potwierdzić zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zamówienia, Regulaminem korzystania ze sklepu internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a)    zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  b)    wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
  c)    zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  d)    jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  e)    kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  f)    wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 3. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia, Sprzedający potwierdzi je przesyłając do Klienta wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tej wiadomości uważa się za zawarcie umowy.
 4. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
 5. Sklep realizuje zamówienie w terminie do 30 dni od przyjęcia zamówienia.
 6. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Klientów zarejestrowanych poprzez:
  a.    umieszczenie wybranych towarów w koszyku,
  b.    dokonanie wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i wybranie dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury),
  c.    potwierdzeniu złożonego zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia.
 7. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników niezarejestrowanych poprzez:
  a.    umieszczenie wybranych towarów w koszyku,
  b.    dokonanie wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i wybranie dowodu zakupu,
  c.    wypełnienie danych adresowych do wysyłki zamówionych towarów (ewentualnie danych do faktury),
  d.    potwierdzenie złożonego zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Dostawy są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 4. Formy dostawy, koszty przesyłki oraz operator pocztowy wskazywane są w Serwisie podczas składania zamówienia. Klient zaznacza wybraną przez niego metodę w procesie składania zamówienia.
 5. Klient wybiera metodę płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: Przesyłka kurierska pobraniowa.
 6. Dostawa zamówienia następuje na adres podany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: Płatność gotówką przy odbiorze.
 7. W przypadku niektórych produktów Sprzedający zastrzega sobie możliwość wyłączenia wyboru niektórych form płatności, o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 8. Sprzedający nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta  o nieudanej próbie dostarczenia towaru.
 9. W przypadku niektórych produktów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia wyboru niektórych form dostawy, o czym Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 10. Przewidywany czas realizacji zamówienia zostanie podany Klientowi wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 5 .

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a.    W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b.    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c.    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e.    Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g.    Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku produktów sprzedawanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, prawo odstąpienia od umowy zostaje wyłączone. Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia, że zamawia produkt, którego po otwarciu opakowania nie będzie mógł zwrócić Sprzedającemu.
 9. W przypadku produktów, którymi są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, prawo odstąpienia od umowy zostaje wyłączone.
 10. Zwrot zamówienia następuje na koszt Klienta. Sprzedawca nie będzie odbierał przesyłek wysyłanych do niego na jego koszt albo za pobraniem.

§ 10 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, w terminie powyżej 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Fundacja Zdrowie Plus, ul. Niekłańska 35 lok.1, 03-924 Warszawa.
 7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b.    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym, wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.natura360.pl/content/3-regulamin-sklepu.
 2. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego Sprzedawcy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klient.
 7. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 8. Wszelkie spory wynikłe między Sprzedawcą a Klientem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Sprzedającego, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2020.

arrow_upward